Kiến thức Tài chính của bạn đến đâu?

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân về kiến thức tài chính của mình? Tài chính bao hàm nhiều vấn đề: trong đó nổi bật là đầu tư/tiết kiệm/tiêu dùng? Bạn ở đâu trong hành trình ấy?

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *